Ελληνορθόδοξος Σύνδεσμος "Οι Παναγιόφιλοι"


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ο Σύνδεσμος

Παναγία η Ελευθερώτρια

Πληροφορίες σχετικά με τον Σύνδεσμο μας.


Σκοποί του συνδέσμου:

 • Η αδιάκοπη διατήρηση των πνευματικών δημιουργηθέντων δεσμών μεταξύ των μελών του.
 • Η ανάπτυξη του πνεύματος αδελφικής αλληλεγγύης.
 • Η διατήρηση ζώσας της πνευματικής σύνδεσης με το Αγ. Όρος.
 • Η ανάπτυξη κοινωνικής και εκπολιτιστικής δράσης με στόχευση την ανύψωση της πολιτιστική, κοινωνικής, μορφωτικής και ηθικής στάθμης των μελών.
 • Η παροχή οποιασδήποτε βοήθειας στα μέλη μας πνευματικής και υλικής.
 • Η δημιουργία επιτροπώνγια την καταγραφή και διαβάθμιση των αναγκών των μελών του συνδέσμου και των οικογενειών των.
 • Η διαχείριση ειδών και χρημάτων που θα δίδονται για λογαριασμό του συνδέσμου.
 • Η συμπαράσταση και βοήθεια προς τα μέλη σε οποιοδήποτε πρόβλημά τους υλικό, οικονομικό, πνευματικό.
 • Η δημιουργία τράπεζας αίματος για τα μέλη του συνδέσμου.


Μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών του συνδέσμου:

 • Η ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής δραστηριότητας, η διοργάνωση διαλέξεων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, συνεδρείων, εκδρομών, συνεστιάσεων, εκθέσεων, προβολών και η καλλιέργεια κοικωνικών – πνευματικών σχέσεων μεταξύ των μελών.
 • Η προβολή των σκοπών του μέσα από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
 • Η εκδώσεις ημερολογίων, εντύπων, βιβλίων κ.λπ.


Μέλη του συνδέσμου:
Μέλος του συνδέσμου μπορεί να γίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που έχει τη νόμιμη ηλικία και διατηρεί τα πολιτικά του δικαιώματα, εφόσον αποδέχεται τις αρχές του καταστατικού, και είναι πρόθυμο να εργαστεί για την προώθηση των σκοπών του συνδέσμου και εφόσον προταθεί από τρία τουλάχιστων τακτικά μέλη του σωματείου.
Τα μέλη του συνδέσμου διακρίνονται σε δομικά, τακτικά, αρωγά και επίτιμα

Α) Δόκιμα μέλη γράφονται μετά από αίτηση τους νέοι άνθρωποι που έχουν συμπληρώση το 21ο έτος και έχουν ως ανάδοχο τουλάχιστον 3 τακτικά μέλη. Έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τα τακτικά μέλη χωρίς ψήφο στο στάδιο αυτό. Η μεταπήδηση τους σε τακτικά μέλη γίνεται με την πάροδο 3 ετών από την εγγραφή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση η από έκτακτη εάν αυτό χρειασθεί.

Β) Τακτικά μέλη είναι οι ενήλικες, οι οποίοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού αυτού, τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελέυσεων των μελών και των άλλων οργάνων του συνδέσμου. Τα τακτικά μέλη εγγράφονται με αίτηση τους στο Δ.Σ.. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης του Δ.Σ., ο αιτών έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών η οποία αποφασίζει αμετάκλητα. Τα τακτικά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απονέμει σ΄αυτά το παρόν καταστατικό και ο νόμος. Υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας συνδρομής, ενασκούν δε όλα τα δικαιώματα τους, εφόσον εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις τους προς το Σύνδεσμο και είναι ταμειακός ενήμερα.
Δικαίωμα του εκλέγεις και εκλέγεσθαι έχουν τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει. Ειδικότερα το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη.
Εκλέγουν το Δ.Σ. και την εξελικτική Επιτροπή, λαμβάνουν τον λόγο κατά τις Γενικές Συνελεύσεις και ψηφίζουν επί παντός θέματος τιθέμενου σε ψηφοφορία.
Εκφράζουν ελεύθερα την γνώμη τους σε οποιοδήποτε θέμα απασχολεί το Σύνδεσμο και την αναπτύσσαν στα αρμόδια όργανα του.
Έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν τις πράξεις και τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρώντας τη διαδικασία που ορίζει το καταστατικό. Ακόμα δικαιούνται να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του συνδέσμου, με έγγραφη η προφορική πρόταση τους προς τα όργανα διοίκησης του συνδέσμου, που είναι υποχρεωμένα ν΄απαντήσουν σε αυτή εντός μηνός.
Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να συνδράμουν τον Σύνδεσμο, να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών του, να μην αντιστρατεύονται τους σκοπύς αυτούς, να παρακολουθούν τις Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και να καταβάλουν εμπροθέσμως την συνδρομή τους.
Κάθε μέλος που δραστηριότητα του αντιτίθεται στους σκοπύς του συνδέσμου, η που εμποδίζει την εκτέλεση των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων διοίκησης αυτού, η παραβιάζει τις παραπάνω διατάξεις και εν γένει επιδεικνύει ανάρμοστη η αναξιόπρεπη συμπεριφορά που εκθέτει τον σύνδεσμο, υποβάλλεται στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης του:

 • Έγγραφη Επίπληξη.
 • Προσωρινή απαγόρευση παρουσίας στους χώρους συγκεντρώσεων και εκδηλώσεων του Συνδέσμου.
 • Προσωρινή διαγραφή.
 • Οριστική διαγραφή.

Οι ποινές επιβάλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αναφορά – καταγγελία οποιουδήποτε μέλους προς αυτό με την υπογραφή τουλάχιστον 3 τακτικών μελών ως μαρτύρων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της καταγγελίας κοινοποιεί αντίγραφά της στο υπό κατηγορία μέλος και το καλεί να απολογηθεί. Το υπό κατηγορία μέλος μπορεί να απολογηθεί προφωρικός η εγγράφως και να προσκομίσει αποιαδήποτε στοιχεία για να υποστηρίξει τις απόψεις του.
Σε περίπτωση αγγράφου απολογίας η καταθέσεως εγγράφων, είναι υποχρεωτική η χορήγηση σχετικής αποδείξεως του Συνδέσμου.
Σε πρίπτωση επιβολής ποινής ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιεί τούτο στο ενδιαφερόμενο μέλος με επιστολή εντός δέκα (10) ημερών από την επιβολή της.
Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία επιβάλλεται ποινή προσωρινής η οριστικής διαγραφής, το μέλος που τιμωρήθηκε δύναται να προσφύγει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για το θέμα αυτό λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και είναι οριστική.
Η κατά τα ανωτέρω επιβληθείσα ποινή είναι δυνατόν να ανακληθεί μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εφόσον γίνει αίτημα του 1/3 των τακτικών μελών.

Γ) Αρωγά μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Δ.Σ. άτομα που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ η άλλων σχολών του εσωτερικού η του εξωτερικού. Τα αρωγά μέλη μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις και δύνανται να αναπτύσουν τις απόψεις των επί ειδικών τις ειδικότητας των. Τα αρωγά μέλη βοηθούν με οιοδήποτε τρόπο στην πραγμάτωση των σκοπών του συνδέσμου μετά από ανάθεση σε αυτά συγκεκριμένης εργασίας από το Δ.Σ.

Δ) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. πρόσωπα που λόγω του κύρους και της κοινωνικής προβολής τους προσέφεραν η προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύνδεσμο και ανιδιοτελώς προάγουν τους σκοπούς του. Τα επίτιμα μέλη μετέχουν χωρίς ψήφο στις Γενικές Συνελεύσεις όπου εφόσον το ζητήσουν έχουν δικαίωμα λόγου, στερούνται του δικαιώματος του εκλέγεσθαι και δεν έχουν καμιά οικονομική υποχρέωση.

Πόροι του συνδέσμου είναι:
Α) Οι μηνιαίες συνδρομές των τακτικών και δοκίμων μελών. Η εγγραφή 10,00€, η ετήσια συνδρομή ορίζεται στο ποσό των 60,0€. Τα ανωτέρω ποσά είναι δυνατόν να αυξομειωθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσεις μετά από σχετική τεκμηριωμένη απόφαση του Δ.Σ.
Β) Δωρεές η κληροδοτήματα και λοιπές παροχές των μελών η από κάθε φυσικό πρόσωπο υπό την προυπόθεση ότι δεν θίγουν τον μη κερδοσκοπικό σκοπό του συνδέσμου η την οικονομική του αυτοτέλεια. Η αποδοχή των δωρεών γίνεται με σχετική απόφαση του Δ.Σ.
Γ) Πρόσδοκοι από περιουσιακά στοιχεία.
Δ) Έκτακτες εισφορές των μελών η και τρίτων.
Ε) Από κάθε νόμιμη πηγή που θα εγκρίνεται από το Δ.Σ.
Οι πόροι του συνδέσμου διατίθενται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών του. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων του Συνδέσμου μπορεί να γίνει μόνο ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωση αυτής από τακτική η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου. Οι δαπάνες του συνδέσμου πρέπει κατά κανόνα να μην υπερβαίνουν τα έσοδα αυτού.
Η επί ένα έτος αδικαιολόγητη καθυστέρηση εξόφλησης των προς τον Σύνδεσμο οικονομικών υποχρεώσεων επιφέρει την διαγραφή του μέλους μετά από απόφαση του Δ.Σ. το μέλος που διαγράφει για τον ανωτέρω λόγο δύναται να επανεγγραφή εφόσον υποβάλει σχετική αίτηση και εξοφλήσει όλες τις υποχρεώσεις του προς τον Σύνδεσμο μέχρι την ημέρα εκείνη και η επανεγγραφή του έχει αναδρομική ισχύ πλέον ως δόκιμου μέλους για τριετία.

Διάληση Συνδέσμου:
Ο Σύνδεσμος δεν διαλύεται παρά μόνο όταν παραμείνουν λιγότερα από είκοσι ένα (21) μέλη, η όταν συντρέχουν λόγοι προβλεπόμενοι από τους κείμενους νόμους του Κράτους η το αποφασίσει η Γενική συνέλευση ειδικά γιάυτό συγκαλούμενη και με τις ειδικές συνθέσεις πλειοψηφίες που έχουν ορισθεί για την τροποποίηση του καταστατικού.

Με εκτίμηση.
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου

Παναγία Ελεούσα
Παναγία Γλυκοφυλούσα

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού